Остани поврзан

Facebook

Twitter

YouTube

UNFPA Video Channel  

УНФПА ВО ЗЕМЈАТА / UNFPA IN THE COUNTRY

Од своето основање во земјата во 2007 година, УНФПА ја поддржува Владата во областа на репродуктивното здравје, прашањата во поглед на населението и развојот, како и родовото насилство, како дел од системот на ОН и во согласност со договорената Рамка за Развојна помош на Обединетите нации.

УНФПА ја поддржува земјата во напорите за подобрување на целокупниот пристап и квалитет на сексуалното и репродуктивно здравје и услуги, вклучувајќи го и сегментот на планирање на семејството. Во овие рамки УНФПА даде поддршка во развивање на Национална стратегија за сексуално и репродуктивно здравје, одобрена од страна на Министерството за здравство во јануари 2011 година. Општата цел на оваа стратегија е дека до 2020 година на сите граѓани во земјата треба да им се унапреди сексуалното и репродуктивното здравје, а стратешките цели ги вклучуваат заштитата на основните сексуални и репродуктивни права, како и планирањето на семејството и безбедното мајчинство.

Пристапот до услугите за репродуктивно здравје е подобрен со отворањето на младински и советодавни центри, кои Министерството за здравство ги поддржува од 2011 година.

Во 2012 година канцеларијата на УНФПА во земјава спроведе евалуација на претходните активности и проценка на потребите за услуги за планирање на семејството во земјата, а во 2013 година е финализирана студија за сегментација на пазарот, за дефинирање на ранливите категории на граѓани во делот на планирање на семејството, со цел обезбедување на услуги и производи за репродуктивно здравје.
Овие активности треба да го отворат патот кон одржлива стратегија за постојана достапност на сретства за заштита на репродуктивното здравје на населението.


Во 2013 година со поддршка од УНФПА се планира проценка на Ургентната акушерска и неонатална нега, , а истата треба да обезбеди основа за регионализација на итното акушерство и нео- наталните услуги во јавните здравствени установи.

УНФПА во земјава исто така го поддржа истражувањето за раните бракови, подготвувајќи брошура за актуелните состојби. Овој документ за раните бракови во земјата ги идентификува најмаргинализираните и ја посочува големата потреба за унапредување на репродуктивното здравје младите.


Since its establishment in the country in 2007, UNFPA has supported the Government in the fields of reproductive health, population and development and gender-based violence, as part of the UN system and within the agreed UNDAF document.

UNFPA supports the country to improve the overall access and quality of sexual and reproductive health services, including family planning. Under this support a National Strategy for Sexual and Reproductive Health was developed and approved by the Ministry of Health in January 2011. The overarching goal of this Strategy is that by 2020 all citizens of Macedonia should have improved sexual and reproductive health and the strategic objectives include protection of sexual and reproductive health rights, family planning and safe motherhood.

Access to SRH services was improved by opening of the youth counseling centers, supported by the MoH since year 2011. In 2012 UNFPA CO has conducted the evaluation of previous SRH activities and the Needs Assessment of Family Planning services in the country, and in year 2013 finalized Market Segmentation Research, that would pave the way for sustainable Reproductive Health commodity security Strategy.

The Emergency Obstetric and Neonatal Care assessment is also planned for 2013 with UNFPA support, which will provide the basis for the regionalization of emergency obstetrics and neo-natal public health services.

UNFPA has supported the advanced research on early marriages in the country, creating a fact sheet for easy reference. This document identifies most marginalized and most in need of reproductive health services youth.УНФПА – македонија
Јордан Хаџи Константинов Џинот број 23
1000 Скопје,
Македонија

Телефон (389 2) 3249 588
Факс (389 2) 3249 505
Емаил : bosnjakovski@unfpa.org
cheap nike air max shoes cheap nike air max shoes cheap nike air max shoes cheap louboutin shoes so kate nike air max shoes cheap nike air jordan shoes christian louboutin shoes outlet cheap louboutin shoes cheap christian louboutin shoes cheap nike air jordan shoes cheap nike air max shoes